INFORMÁCIE O ODSTÚPENÍ OD ZMLUVY A REKLAMAČNÝ PORIADOK COFFEEVERONIA.SK

I. ÚVODNÉ ustanovenia

 1. V nadväznosti na článok III. bod 16. Obchodných podmienok Predávajúceho (ďalej ako „obchodné podmienky“) upravuje tento dokument podmienky odstúpenia od zmluvy uzatvorenej na diaľku pre Kupujúcich v postavení Spotrebiteľov a spôsob uplatnenia a vybavenia reklamácie Kupujúcimi (ďalej ako „reklamačný poriadok“).

 2. Kontaktné údaje Predávajúceho pre podanie reklamácie alebo akéhokoľvek iného podnetu alebo správy sú:

  EuroCoffee s.r.o., Bulharská 7626/37D, 917 01 Trnava
  E-mail: objednavky@eurocoffee.sk
  Telefónny kontakt pre elektronický obchod (e-shop): +421 907 468 065, Pondelok – Piatok: 09:00 – 14:00 hod
  Telefónny kontakt pre pre veľkoobchod: +421 907 516 116, Pondelok – Piatok: 09:00 – 14:00 hod
  Bankové spojenie Predávajúceho: SK42 7500 0000 0040 1610 4355
  Zákaznícky servis: Rýchla pomoc zákazníkom

 3. Vážime si dôveru, ktorú ste k nám prejavili a preto sa snažíme, aby Vami objednaný Tovar splnil všetky vaše túžby a očakávania. V prípade, že sa rozhodnete zakúpený Tovar vrátiť alebo reklamovať, je potrebné dodržať nižšie uvedené podmienky.

 4. Na účely tohto dokumentu platí výklad pojmov v rozsahu článku II. obchodných podmienok Predávajúceho.

 5. Orgánmi dozoru Predávajúceho sú:

  1. Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, so sídlom Pekárska 2, 917 01 Trnava, tel. č. tel. č. 033/321 25 27, web: https://www.soi.sk/sk/Kontakt.soi;

  2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, so sídlom Limbová č. 6053/6, 917 02 Trnava, tel. č. 0335512861, www.ruvztt.sk

  3. Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava, so sídlom Závarská 11, 917 01 Trnava, tel. č. 0335922114, e-mail: HygienaPotravinTT@svps.sk

II. Odstúpenie od zmluvy

 1. Každý Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, má v zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZoS“) právo odstúpiť od Zmluvy uzavretej na diaľku s Predávajúcim do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru, a to aj bez uvedenia dôvodu.

 2. Kupujúci, ktorý si chce uplatniť svoje právo odstúpiť od zmluvy podľa bodu 1. tohto reklamačného poriadku je povinný kontaktovať Predávajúceho, a to informovaním Predávajúceho o tom, že využíva svoje právo odstúpiť od Zmluvy zaslaním vyplneného formulára na odstúpenie zmluvy, ktorý tvorí prílohu každej zásielky z doručeným Tovarom a tiež prílohu tohto reklamačného poriadku a ktorý nájdete tu alebo akýmkoľvek iným oznámením, z ktorého bude zrejmá vôľa Kupujúceho odstúpiť od Zmluvy.  Kupujúci je povinný doručiť oznámenie o odstúpení od Zmluvy prostredníctvom elektronickej správy alebo poštovej zásielky zaslanej na kontaktnú e-mailovú resp. korešpondenčnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2. čl. I. tohto reklamačného poriadku. V oznámení o odstúpení od Zmluvy Kupujúci uvedie číslo objednávky, dátumu nákupu a číslo účtu, na ktoré mu má Predávajúci vrátiť zaplatenú cenu za Tovar. Kupujúci je povinný oznámenie o využití svojho práva na odstúpenie od Zmluvy odoslať Predávajúcemu do konca 14 dňovej lehoty.

 3. Kupujúci je v prípade odstúpenia od Zmluvy podľa tohto článku reklamačného poriadku povinný zároveň vrátiť Predávajúcemu všetko, čo nadobudol na základe Zmluvy. V prípade, ak to už nie je dobre možné, napríklad z dôvodu, že Predávajúcim doručený Tovar je zničený, poškodený alebo použitý, je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu peňažnú náhradu vo výške hodnoty, o ktorú sa znížila hodnota Tovaru v zmysle ustanovení § 457 Občianskeho zákonníka a náklady, ktoré Predávajúcemu vznikli v súvislosti s opravou vráteného Tovaru a jeho prípadným uvedením do pôvodného stavu. Kupujúci je však vždy povinný uhradiť Predávajúcemu peňažné náhrady najviac vo výške rozdielu medzi cenou Tovaru a jeho hodnotou v čase uplatnenia práva Kupujúceho na odstúpenie od zmluvy.

 4. Kupujúcim vrátený Tovar musí byť vrátený kompletný tak ako ho prevzal so všetkými dokladmi, ktoré boli Kupujúcemu dodané, okrem prípadov opísaných v bode 3. tohto článku reklamačného poriadku.

 5. Kupujúci je povinný vrátiť Tovar jeho zaslaním na kontaktnú adresu Predávajúceho, ktorá je uvedená v bode 2. čl. I. tohto reklamačného poriadku.

 6. Ak Kupujúci odstúpi od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku reklamačného poriadku, je povinný podľa § 10 ods. 3 ZoS znášať všetky náklady na dopravu Tovaru späť Predávajúcemu a to aj v takom prípade, ak je predmetom vrátenia taký Tovar, ktorý nie je možné, vzhľadom na jeho povahu, vrátiť prostredníctvom pošty.

 7. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu odo dňa doručenia oznámenia Kupujúceho o odstúpení od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku reklamačného poriadku, najneskôr však do 14 dní, vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Kupujúci sa však môže s Predávajúcim dohodnúť aj na inom spôsobe platby / vrátenia zaplatenej ceny Kupujúcemu, ak mu v súvislosti s tým nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

 8. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy

  1. Kupujúci berie na vedomie, že v súlade s ustanoveniami § 7 ods. 6 písm. g) ZoS nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy podľa tohto článku reklamačného poriadku v prípade, ak je predmetom Zmluvy predaj (ak si od Predávajúceho objednal):

   1. Tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Spotrebiteľa, Tovaru vyrobeného na mieru alebo Tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

   2. Tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze (napr. potraviny),

   3. Tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený (napr. balík kávy, ktorý po doručení Kupujúci otvoril).

 9. Na Zmluvy uzatvorené medzi Predávajúcim a Kupujúcim v postavení Podnikateľa sa nevzťahujú ustanovenia tohto článku reklamačného poriadku o odstúpení od zmluvy uzatvorenej na diaľku.

III. UPLATNENIE REKLAMÁCIE

 1. Predávajúci poskytuje na Tovary, ktoré ponúka v elektronickom obchode záruku za vady Tovaru v trvaní 24 mesiacov, ak nie je ďalej v tomto reklamačnom poriadku ustanovené inak.

 2. Záručná doba pri všetkých Tovaroch začína plynúť v deň prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručným listom je faktúra – doklad o zaplatení tovaru, ktorý Predávajúci doručí Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy v Potvrdení objednávky alebo ktorý Predávajúci odovzdá Kupujúcemu pri prevzatí Tovaru a ktorý obsahuje všetky náležitosti predpísané všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 3. Pri uplatnení práv zo záruky Tovaru (ďalej aj ako „reklamácia“) je Kupujúci povinný doručiť reklamovaný Tovar na kontaktnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2. čl. I. tohto reklamačného poriadku ako poštovú zásielku alebo osobne. Kupujúci je povinný doručiť reklamovaný Tovar nepoškodený vrátane originálu faktúry alebo dokladu o zaplatení.

 4. Kupujúci je oprávnený si uplatňovať práva z poskytnutej záruky iba v prípade, ak uhradil celkovú cenu Tovaru.

 5. Práva zo zodpovednosti za vady pri Tovaroch, ktoré sa rýchlo kazia (napr. potraviny), je Kupujúci povinný uplatniť si u Predávajúceho najneskôr nasledujúci deň po ich kúpe (doručení) a pri Tovaroch, ktoré sú označené dátumom minimálnej trvanlivosti/ dátumom spotreby, sa záručná doba skončí uplynutím tejto vyznačenej lehoty minimálnej trvanlivosti. Kupujúci je povinný si u Predávajúceho uplatniť práva zo zodpovednosti za vady pri týchto Tovaroch najneskôr v posledný deň minimálnej trvanlivosti (Tovary, na ktorých je vyznačená doba expirácie/dátum minimálnej trvanlivosti).

 6. Spôsob uplatnenia reklamácie a postup Kupujúceho pri reklamácii

  1. Predávajúci informuje Kupujúceho o možnosti uplatnenia si reklamácie pri Potvrdení objednávky, doručením obchodných podmienok a tohto reklamačného poriadku.

  2. Kupujúci má právo uplatniť reklamáciu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2. čl. I tohto reklamačného poriadku alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2. čl. I. tohto reklamačného poriadku.

  3. Kupujúci je povinný v reklamácii uviesť skutočnosti, ktoré nasvedčujú tomu, že Tovar má vady a uviesť aj pravdivý opis týchto vád, rozsah týchto vád, a čas, kedy sa vyskytli.

  4. Po doručení reklamácie, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia reklamácie,  je Kupujúci povinný doručiť Tovar, na ktorý si uplatňuje reklamáciu na kontaktnú adresu Predávajúceho uvedenú v bode 2. čl. I. tohto reklamačného poriadku okrem prípadov, keď to vzhľadom na charakter poškodenia a vád Tovaru už nie je dobre možné alebo ak tento reklamačný poriadok neustanovuje v konkrétnych prípadoch inak. V takom prípade je povinný umožniť poverenému zamestnancovi Predávajúceho uskutočniť obhliadku tovaru na mieste, kde sa Tovar nachádza.

  5. Predávajúci po doručení reklamácie preverí, či bola reklamácia uplatnená v záručnej dobe. V prípade, ak bola reklamácia doručená, Predávajúci informuje Kupujúceho o prijatí reklamácie.

  6. Predávajúci vybaví Prijatú reklamáciu bez zbytočného odkladu po jej prijatí, najneskôr však do 30 (tridsiatich) dní odo dňa nasledujúceho po dni doručenia uplatnenia reklamácie. Ak Predávajúci nevybaví prijatú reklamáciu v lehote stanovenej v prechádzajúcej vete tohto bodu reklamačného poriadku, Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom, je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak tento reklamačný poriadok neustanovuje inak. Pri odstúpení od Zmluvy podľa tohto bodu tohto článku reklamačného poriadku je Kupujúci oprávnený využiť postup upravený v  čl. II. reklamačného poriadku a jednoznačne uviesť, že odstupuje z dôvodu uvedeného v tomto bode.

  7. V prípade odstrániteľnej vady Tovaru má Kupujúci právo na to, aby bola táto vada odstránená riadne, včas a bezplatne. Kupujúci je oprávnený namiesto odstránenia vady požadovať výmenu Tovaru, ak tým nevzniknú Predávajúcemu neprimerané náklady vzhľadom na cenu Tovaru alebo závažnosť vady.

  8. Predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia vady vymeniť Tovar za bezvadný, ak to Kupujúcemu nespôsobí neprimerané ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa Tovar mohol riadne užívať tak, ako Tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Kupujúci má rovnaké práva aj v prípade, ak ide síce o odstrániteľné vady, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vytknutie vady (rovnakej) alebo pre väčší počet vád (najmenej tri) Tovar riadne užívať. Ak ide o neodstrániteľné vady Tovaru, ktoré však nebránia riadnemu užívaniu Tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny.

  9. Informácie o priebehu vybavovania reklamácie a o iných otázkach Kupujúceho poskytne Predávajúci na požiadanie Kupujúcemu prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu Kupujúceho.

  10. O výsledku reklamácie informuje Predávajúci Kupujúceho, bez zbytočného odkladu po ukončení reklamácie, prostredníctvom elektronickej správy na e-mailovú adresu Kupujúceho alebo písomne, prostredníctvom pošty na kontaktnú poštovú adresu, pričom informuje Kupujúceho o výsledku reklamácie, ako aj o spôsobe vybavenia reklamácie.

  11. Predávajúci spolu s informovaním o výsledku reklamácie doručí Kupujúcemu potvrdenie o výsledku reklamácie – reklamačný protokol. V reklamačnom protokole informuje Predávajúci Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie, niektorým zo spôsobov upravených týmto reklamačným poriadkom, t. j.:

   1. odovzdaním opraveného Tovaru, ak je to vzhľadom na povahu Tovaru možné,
   2. výmenou Tovaru,
   3. vrátením ceny Tovaru a ostatných nákladov,
   4. vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru alebo
   5. odôvodeným zamietnutím reklamácie

  12. V ostatných otázkach reklamácie Tovaru, ktoré nie sú upravené týmto článkom reklamačného poriadku, postupuje Predávajúci podľa ustanovení príslušných právnych predpisov.

 7. Osobitné ustanovenia o spôsobe vybavenia reklamácie Kupujúceho – Podnikateľa

  1. Na uplatnenie reklamácie, rozsah poskytovanej záruky a na vybavenie reklamácie Kupujúceho v postavení Podnikateľa sa vzťahujú ustanovenia tohto článku reklamačného poriadku, ak nie je ďalej ustanovené inak.

  2. Kupujúci v postavení Podnikateľa, má v prípade, ak bola dodaním vadného Tovaru porušená Zmluva podstatným spôsobom v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka, tieto práva:

   1. požadovať odstránenie vád Tovaru dodaním náhradného Tovaru alebo dodanie chýbajúceho Tovaru,
   2. požadovať odstránenie vád opravou Tovaru, ak sú opraviteľné,
   3. požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo
   4. odstúpiť od Zmluvy.

  3. Kupujúci v postavení Podnikateľa má právo zvoliť medzi nárokmi uvedenými v bode 7.2. tohto článku reklamačného poriadku len v prípade, ak Predávajúcemu túto voľbu oznámi včas, v zaslanom oznámení o uplatnení si reklamácie Tovaru alebo bez zbytočného odkladu po doručení tohto oznámenia. Uplatnený nárok nemôže Kupujúci meniť bez súhlasu Predávajúceho, okrem prípadov upravených v § 436 ods. 2 Obchodného zákonníka.

  4. Kupujúci v postavení Podnikateľa má právo zvoliť medzi nárokmi uvedenými v bode 7.2. V prípade, ak Kupujúci neoznámi voľbu svojho nároku v lehote uvedenej v predchádzajúcom bode, má nároky z vád Tovaru ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy.

  5. Ak je dodaním tovaru Zmluva porušená nepodstatným spôsobom, môže Kupujúci požadovať buď doplnenie chýbajúceho Tovaru, odstránenie vád Tovaru alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny.

  6. Ostatné otázky týkajúce uplatnenia si záruky Kupujúcim – Podnikateľom, sa spravujú prednostne ustanoveniami tohto reklamačného poriadku a príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo tento reklamačný poriadok kedykoľvek zmeniť a / alebo ich doplniť. Zmeny alebo doplnenie tohto reklamačného poriadku nadobúdajú účinnosť v deň ich zverejnenia na webovej stránke. Na Zmluvy uzatvorené počas platnosti a účinnosti reklamačného poriadku zverejneného pred jeho zmenou a / alebo doplnením sa vzťahuje reklamačných poriadok zverejnený na webovej stránke v čase uzatvorenia Zmluvy.

 2. Dňom účinnosti nového reklamačného poriadku stráca platnosť a účinnosť predošlý reklamačný poriadok, s výnimkou situácií špecifikovaných v bode 1. tohto článku reklamačného poriadku.

 3. Tento reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 5. 1. 2022.