1. OZNAČENIE PREVÁDZKOVATEĽA A VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej ako „Zásady“) obsahujú informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov obchodnou spoločnosťou EuroCoffee s.r.o., so sídlom Bulharská 7626/37D, 917 01 Trnava , IČO: 52 452 689, zapísaná OR OS Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 27504/T (ďalej ako „Prevádzkovateľ“ alebo ako „my“ v zodpovedajúcom gramatickom tvare), ku ktorému dochádza:

(i) pri prevádzke e-shopu a ďalších činnosti na webovej stránke Prevádzkovateľa www.coffeeveronia.sk (ďalej ako „webová stránka“),
(ii) prostredníctvom nadväzujúcich profilov Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach Facebook a INSTAGRAM a
(iii) pri poskytovaní služieb a predaji tovarov Prevádzkovateľa inými prostriedkami.

Prostredníctvom týchto Zásad Vám Prevádzkovateľ poskytuje informácie o tom, prečo sú Vaše osobné údaje spracúvané, akým spôsobom sú spracúvané, ako dlho ich Prevádzkovateľ uchováva, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov a ďalšie relevantné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov. Prostredníctvom týchto Zásad si Prevádzkovateľ plní informačnú povinnosť voči všetkým dotknutým osobám tak v prípade, ak Prevádzkovateľ získal osobné údaje priamo od Vás ako dotknutej osoby ako aj v prípade, ak získal Vaše osobné údaje z iného zdroja.
Prevádzkovateľ spracúvané Vaše osobné údaje v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady Európskej Únie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), príslušnými slovenskými právnymi predpismi, najmä zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) a ostatnými predpismi o ochrane osobných údajov (Nariadenie, Zákon a ostatné predpisy o ochrane osobných údajov ďalej spolu aj ako „Predpisy o ochrane osobných údajov“).
Prevádzkovateľa môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania a ochrany osobných údajov kontaktovať na adrese EuroCoffee s.r.o., Trnavská cesta 813, 926 01 Sereď alebo e-mailom na e-mailovú adresu dpo@eurocoffee.sk. Prevádzkovateľ v oblasti spracúvania a ochrany osobných údajov neurčil zodpovednú osobu.

2. KATEGÓRIE SPRACÚVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČELY, PRÁVNE ZÁKLADY SPRACÚVANIA A DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje v súlade so zásadou minimalizácie tak, aby mohol plniť uzatvorené zmluvy, zákonné povinnosti, spracúval osobné údaje, na spracovávanie ktorých má oprávnený záujem alebo aby spracúval Vaše osobné údaje, na spracúvanie ktorých ste mu udelili súhlas. Prevádzkovateľ od Vás vyžaduje vždy iba tiet osobné údaje, ktorých spracúvanie je konkrétny účel spracúvania potrebné.
Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje iba na odôvodnené účely, po obmedzenú dobu a s využitím maximálnej možnej miery zabezpečenia. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje len vtedy, ak na ich spracúvanie existuje právny základ (v súlade so zásadou zákonnosti). Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje vždy iba počas doby, počas ktorej je nevyhnutné osobné údaje uchovávať, ktorá je buď určená Prevádzkovateľom v súlade so zásadou minimalizácie alebo vyplýva z ustanovení príslušných právnych predpisov). Po uplynutí tejto doby Prevádzkovateľ osobné údaje vymaže, ak príslušné právne predpisy (napr. v oblasti archivácie) neustanovujú inak.
Konkrétne účely, na ktoré Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje, právne základy, doby uchovávania a kategórie Vašich osobných údajov v závislosti od jednotlivých účelov spracúvania nájdete v tabuľke nižšie.
Účely spracúvania Právny základ Kategórie osobných údajov Doba uchovávania Kategórie dotknutých osôb
(kedy spracúvame Vaše osobné údaje za uvedeným účelom)
Spracovanie účtovných dokladov Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákoných povinností Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, adresa dodania služby, kontaktné údaje - tel.č., emailová adresa, bankové spojenie) 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú Fyzické osoby - dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia, fyzické osoby - zamestnanci a zástupcovia dodávateľov tovarov a služieb, fyzické osoby – zákazníci a ich zástupcovia
Plnenie zmluvných povinností prevádzkovateľa (na základe uzatvorených zmlúv s dodávateľmi tovarov a služieb, inými obchodnými partnermi a zákazníkmi - fyzickými osobami, vrátane zmlúv uzatvorených na diaľku prostredníctvom webovej stránky a evidencia objednávok) a realizácia predzmluvných vzťahov Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania (fakturačná adresa, ak je iná ako dodacia), kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie) Počas trvania zmluvného vzťahu a po skončení zmluvného vzťahu do úplného vyporiadania nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu Fyzické osoby – zákazníci a ich zástupcovia, fyzické osoba - dodávatelia tovarov a služieb a ich zástupcovia, fyzické osoby – zástupcovia zákazníkov a dodávateľov (právnických osôb)
Vedenie evidencie dodávateľov, iných obchodných partnerov, zákazníkov (mimo e-shopu) a kontaktných osôb dodávateľov, obchdoných partnerov a zákazníkov ( právnických osôb), uzatvorených zmlúv a vedenie primeranej komunikácie Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorý spočíva v nevyhnutnosti evidencie obchdoných partnerov a zákazníkov (kontaktných osôb právnických osôb) na účely internej kontroly, vedenia účtovníctva a vymáhania právnych a iných nárokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv Bežné osobné údaje (meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, kontaktné údaje - tel. č., emailová adresa, bankové spojenie, fukcia v spoločnosti, iné údaje evidované v zmluve, napr. v zmluve o nájme kávovaru) Počas trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do uplynutia príslušných premlčacích dôb (pre účely vymáhanie právnych naŕokov vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv) Fyzické osoby - dodávatelia tovarov, obchodní partneri a zákazníci (mimo e-shop), fyzické osoby - kontaktné osoby dodávateľov, obchodných partnerov a zákazníkov - právnických osôb
Vedenie zákazníckeho účtu na webovej stránke www.coffeeveronia.sk - evidencia zákazníkov a ich aktivít na webovej stránke Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy Meno, priezvisko, e-mailová adresa (prihlasovacie meno), heslo, údaje o zrealizovaných nákupoch (objednávkach) a ich histórií, dodacia adresa, fakturačná adresa Počas trvania zmluvy o registrácií (1 rok odo dňa posledného prihlásenia) Fyzické osoby - registrovaní zákazníci
Plnenie zákonných povinností súvisiacich s uzatvorením zmluvy na diaľku informácií, odstúpenie od zmluvy) Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje Počas trvania zmluvy uzatvorenej na diaľku a do úplného vyporiadania právnych a iných nárokov plynúcich zo zmluvy uzatvorenej na diaľku Fyzické osoby - zákazníci, ktorí si objednali službu od prevádzkovateľa prostredníctvom zmluvy uzatvorenej na diaľku (prostredníctvom e-shopu)
Vybavovanie reklamáćií a vedenie evidencie podaných reklamácií Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje (najmä meno, priezvisko, adresa bydliska / miesta podnikania, tel. č., e-mail) 3 roky odo dňa uplatnenia reklamácie v prípade, ak si reklamáciu uplatňuje fyzická osoba a 4 roky odo dňa vybavenie reklamácie, ak si reklamáciu uplatní právnická osoba Fyzické osoby uplatňujúce reklamáciu (zákazníci, ich zamestnanci a zástupcovia)
Vyhotovovanie zákazníckych kartičiek a s tým spojené vedenie evidencie verných zákazníkov Článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Bežné osobné údaje Počas trvania registrácie vo vernostnom klube, v zmysle podmienok vernostného klubu Fyzické osoby, ktoré sa zaregistrovali do vernostného klubu
Prijímanie správ a iných požiadaviek a ich vybavovanie v sekcií "Rýchla pomoc" a „Kontaktujte nás“ na webovej stránke www.coffeeveronia.sk (vybavovanie otázok spojených s objednávkami, reklamáciami alebo dopytmi služieb) Čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zmluvy Meno a priezvisko, e-mail, tel. č., iné osobné údaje uvedené v správe, číslo objednávky Počas trvania zmluvného vzťahu, v prípade realizácie predzmluvných vzťahov (žiadosť o cenovú ponuku a iný dopyt) do uzatvorenia zmluvy alebo 60 dní odo dňa doručenia správy (ak k uzatvoreniu zmluvného vzťahu nepríde) Fyzické osoby - zákazníci a potenciálni zákazníci
Vybavovanie uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané pri plnení zákonných povinností Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti Do vybavenia uplatnených práv Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa
Evidencia uplatnených práv dotknutých osôb Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je evidovanie uplatnených práv dotknutých osôb z dôvodu preukázania plnenia povinností vyplývajúcich z právnych predpisov Bežné osobné údaje, ktoré sú súčasťou žiadosti Do vybavenia uplatnených práv Fyzické osoby, ktoré podali žiadosť alebo si uplatnili práva dotknutých osôb u prevádzkovateľa
Odpovedanie na správy a vybavovanie dotazov / žiadostí zo správ doručených prevádkovateľovi prostredníctvom správ na sociálnych sieťach, e-mailovej komunikácie alebo telefonicky Čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe oprávneného záujmu Prevádzkovateľa, ktorým je odpovedanie na prijaté správy a dopyty pre riadne vedenie obchodnej komunikácie a poskytovanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa Meno, priezvisko, e-mail, tel. č., iné údaje uvedené v správe 60 dní odo dňa doručenia žiadosti alebo do vybavenia žiadosti (splnenia účelu), podľa toho, aká skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby zasielajúce správu / dotaz
Vyhotovovanie fotografií dotknutých osôb a ich zverejňovanie (pri spolupracujúcich osobách aj zverejňovanie mena, priezviska, titulu, funckie a kontaktných údajov) na prezentačných materiáloch pripravených Prevádzkovateľom (pri výkone prezentačnej činnosti - brožúry, letáky a podobne) a jeho obchodnými partnermi (Academy of Coffee s.r.o. a Medzinárodný kávový inštitút, občianske združenie) Článok 6 ods. 1. Písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Fotografia (meno, priezvisko, kontaktné údaje a funckia pri spolupracujúcich osobách) 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho. Ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby, ktoré udelili súhlas
Vyhotovovanie fotografií a videozáznamov dotknutých osôb a ich zverejňovanie na webovej stránke Prevádzkovateľa, na profiloch Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach a na webových stránkach a profilov na sociálnych sieťach obchdoných partnerov Prevádzkovateľa (Academy of Coffee s.r.o. a Medzinárodný kávový inštitút, občianske Článok 6 ods. 1. Písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Fotografia (meno, priezvisko, kontaktné údaje a funckia pri spolupracujúcich osobách) 5 rokov odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho. Ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby - zamestnanci, zákazníci a iné dotknuté osoby, ktoré udelili súhlas
Organizovanie súťaží pre verejnosť (samostatne alebo v spolupráci s obchodnými partnermi obchodní partneri Academy of Coffee s.r.o. a Medzinárodný kávový inštitút, občianske) Článok 6 ods. 1. Písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby Meno, priezvisko, kontaktné údaje, poštová adresa (za účelom oznámenia výhry a jej doručenia), informácia o škole, ktorú súťažiaci navštevuje, iné osobné údaje v zmysle štatútu súťaže Počas trvania súťaže a 5 rokov odo dňa jej skončenia Fyzické osoby, ktoré sa zapojili do súťaže
Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho aktuálnej ponuke (newsletter) Článok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia - spracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby E-mailová adresa, meno, priezvisko 3 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby, ktoré sa zapojili do odberu newslettru a udelili súhlas
Posielanie informácií o činnosti prevádzkovateľa a jeho vlastných službách (priamy marketing voči existujúcim a bývalým klientom) Článok 6 ods. 1. písm. f) Nariadenia spracúvanie je vykonávané na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa, ktorým je záujem na udržaní existujúcej klientely a jej informovanie a aktuálnych službách prevádzkovateľa Meno, priezvisko, funkcia v spoločnosti obchdoného partnera/zákazníka, e-mailová adresa 3 roky odo dňa poskytnutia služieb /predaja tovaru alebo do odhlásenia sa z odberu, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr Fyzické osoby – zákazníci a obchodní partneri a fyzické osoby - zástupcovia zákazníkov a obchodných partnerov
Merania návštevnosti webovej stránky, aktivity na webovej stránke a cielenie online reklamy prevádzkovateľa (prostredníctvom online naśtoroj – cookies) Článok 6 ods. 1. písm. a) Nariadenia - pracúvanie osobných údajov je vykonávané na základe súhlasu dotknutej osoby IP adresa a iné údaje o aktivite na webovej stránke Prevádzkovateľa a jeho preferenciách v online prostredí Najdlhšie 2 roky odo dňa udelenia súhlasu alebo do jeho odvolania, podľa toho, ktorá skutočnost nastane skôr Fyzické osoby, ktoré navštívili webovú stránku a udelili súhlas
V súvislosti so zabezpečením osobných údajov prijal Prevádzkovateľ príslušnú internú dokumentáciu, v ktorej sú bližšie špecifikované primerané bezpečnostné opatrenia, ktoré boli za účelom zabezpečenia Vašich osobných údajov Prevádzkovateľom prijaté.

3. Zdroj osobných údajov

Vaše osobné údaje získava Prevádzkovateľ priamo od Vás ako od dotknutej osoby, v prípade, keď mu ich sami poskytnete (pri objednávke tovarov prostredníctvom webovej stránky alebo inou formou, pri poslaní správy cez kontaktný formulár na webovej stránke, správu na sociálnej sieti, alebo pri návšteve webovej stránky Prevádzkovateľa). V niektorých prípadoch, najmä ak si objedná od Prevádzkovateľa službu obchodná spoločnosť alebo iný subjekt, ktorého ste zástupcom alebo kontaktnou osobou, je zdrojom Vašich osobných údajov práve tento subjekt.
Ak by ste v niektorých prípadoch neposkytli Vaše osobné údaje Prevádzkovateľovi, nemohol by Vám Prevádzkovateľ dodať tovar, uzatvoriť s Vami zmluvu a plniť svoje ostatné zákonné a zmluvné povinnosti.

4. Komu Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje?

Prevádzkovateľ má v určitých prípadoch povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje orgánom verejnej moci, ktoré sú oprávnené v zmysle príslušných právnych predpisov spracúvať Vaše osobné údaje, napr. súdom, orgánom činným v trestnom konaní, príslušnému správcovi dane pri vedení predpísanej účtovnej evidencie, orgánom dozoru nad prevádzkovaním elektronických obchodov (napr. Slovenskej obchodnej inšpekcií, Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, Regionálne potravinovej a veterinárnej správe) alebo znalcom a subjektom poskytujúcim odborné preskúmanie vád tovaru v prípade Vašej reklamácie.
Prevádzkovateľ poskytuje Vaše osobné údaje aj svojím sprostredkovateľom, t. j. externým subjektom, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje v mene Prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spracúvajú osobné údaje na základe zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom, v ktorej sa zaviazali, že prijali primerané technické a bezpečnostné opatrenia za účelom bezpečného spracúvania Vašich osobných údajov. K sprostredkovateľom Prevádzkovateľa patria:
  1. spoločnosť poskytujúca hostingové služby (vrátane mailhostingových služieb),
  2. spoločnosť poskytujúca služby vedenia účtovníctva a spoločnosti poskytujúca služby v oblasti správy webovej stránky,
  3. profilov na sociálnych sieťach a SEO optimalizácií (príslušné marketingové agentúry).

V prípade, ak si objednáte tovar prostredníctvom e-shopu Prevádzkovateľa, sú prijemcami Vašich osobných údajov v postavení samostatných prevádzkovateľov aj (i) kuriérske spoločnosti, ktoré Prevádzkovateľ využíva za účelom dodania tovaru (DPD) a (ii) prevádzkovateľ online platobnej brány, ktorú Prevádzkovateľ využíva za účelom realizácie Vašej platby (GP webpay), ak si tento spôsob platby v e-shope zvolíte.

K príjemcom Vašich osobných údajov patrí aj prevádzkovateľ sociálnych sietí Facebook a INSTAGRAM a prevádzkovateľ služby YOUTUBE v prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa, zdieľate webovú stránku alebo jej obsah na sociálnych sieťach alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vaše fotografie na sociálnej sieti pri jeho prezentačnej činnosti.

V prípade, ak sa zapojíte do súťaže pre verejnosť organizovanej Prevádzkovateľom v spolupráci s jeho obchodnými partnermi – Academy of Coffee s.r.o. a MEDZINÁRODNÝ KÁVOVÝ INŠTITÚT, občianske združenie, môžu byť na základe Vášho súhlasu Vaše fotografie a videozáznamy s Vašou podobizňou zverejnené aj komunikačných kanáloch týchto obchodných partnerov.

Medzi príjemcov Vašich osobných údajov patria aj spoločnosti (najmä Google, LLC a  Facebook, Inc.,), ktoré poskytujú analytické a marketingové služby prostredníctvom súborov cookies, ktoré do Vášho zariadenia ukladá webová stránka v prípade, ak udelíte Prevádzkovateľovi s ukladaním týchto súborov súhlas. Viac informácií o používaní súborov cookies na webovej stránke nájdete v sekcií „Cookies“

5. PRENOS do tretích krajín a medzinárodných organizácií

V prípade, ak kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnych sieťach Prevádzkovateľa alebo ak udelíte Prevádzkovateľovi súhlas so zverejnením Vašej fotografie na sociálnych sieťach, môže prichádzať k prenosu Vašich osobných údajov do USA, spoločnosti Facebook, Inc.. Prenos Vašich osobných údajov je zabezpečený pomocou primeraných prostriedkov zabezpečenia prenosu osobných údajov do tretích krajín v súlade s Predpismi o ochrane osobných údajov, najmä prostredníctvom používania štandardných zmluvných doložiek, ktoré sú súčasťou podmienok používania vyššie uvedenej služby.

6. Využíva Prevádzkovateľ profilovanie a automatizované rozhodovanie?

Prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov nevyužíva profilovanie a osobné údaje nespracúva žiadnou formou automatizovaného individuálneho rozhodovania, pri ktorom by dochádzalo k vyhodnocovaniu Vašich osobných aspektov.

7. Aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov máte ako dotknutá osoba nasledujúce práva:

Vaše práva

Právo na prístup - Ako dotknutá osoba máte právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či spracúva Vaše osobné údaje a ak áno, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie podľa článku 15 Nariadenia. Prevádzkovateľ Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Ak podáte žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie Vám Prevádzkovateľ poskytne v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Právo na obmedzenie spracúvania - Taktiež máte právo na to, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. Bude tomu tak napríklad v prípade, ak napadnete správnosť osobných údajov alebo ak je spracúvanie protizákonné a žiadate o obmedzenie spracúvania, prípadne ak Prevádzkovateľ už nepotrebuje Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Prevádzkovateľ obmedzí spracúvanie Vašich osobných údajov, ak o to požiadate.

Právo na opravu - Na zabezpečenie presnosti, úplnosti a aktuálnosti Vašich osobných údajov prijal Prevádzkovateľ primerané opatrenia. Ako dotknutá osoba máte právo na to, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil Vaše nesprávne osobné údaje alebo doplnil Vaše neúplné osobné údaje.

Právo na prenosnosť údajov - Za určitých okolností máte právo na prenos osobných údajov inému prevádzkovateľovi, ktorého určíte. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré Prevádzkovateľ spracúva na základe súhlasu, ktorý ste Prevádzkovateľovi udelili, na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán alebo v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje automatizovanými prostriedkami.

Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“) - Taktiež máte právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie Vašich osobných údajov, ak sú splnené určité podmienky, napríklad v prípade, ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich Prevádzkovateľ získal alebo spracúval. Toto Vaše právo je však potrebné posudzovať individuálne, keďže môže nastať situácia, kedy Prevádzkovateľovi vo výmaze osobných údajov bránia iné okolnosti (napríklad zákonná povinnosť Prevádzkovateľa). To znamená, že v takom prípade nebude môcť Prevádzkovateľ vyhovieť Vašej žiadosti o vymazanie osobných údajov.

Právo odvolať súhlas - Ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu, máte právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať rovnakou formou, ako ste ho udelili. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného pred odvolaním súhlasu.

Právo namietať (právo „na zabudnutie“) - Máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, napríklad v prípade, ak Prevádzkovateľ spracúva Vaše osobné údaje na základe oprávneného záujmu alebo pri spracúvaní, v rámci ktorého dochádza k profilovaniu. Ak podáte námietku voči takémuto spracúvaniu osobných údajov, Prevádzkovateľ nebude Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na ďalšie spracúvanie Vašich osobných údajov.

Právo podať sťažnosť alebo podnet - V prípade, ak máte pocit, že sú Vaše osobné údaje spracúvané v rozpore s platnými právnymi predpismi, môžete sa so sťažnosťou obrátiť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; webové sídlo: dataprotection.gov.sk, tel. číslo: 02 3231 3214; e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Vaše práva špecifikované v tabuľke vyššie si môžete uplatniť na kontaktných adresách Prevádzkovateľa uvedených v úvode tohto dokumentu.

Odpoveď na uplatnenie Vašich práv Vám poskytne Prevádzkovateľ bezplatne. V prípade opakovanej, nedôvodnej alebo neprimeranej žiadosti o uplatnenie Vašich práv je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať za poskytnutie informácií primeraný poplatok. Odpoveď Vám Prevádzkovateľ poskytne do 1 mesiaca odo dňa, kedy ste si uplatnili Vaše práva. V určitých prípadoch je Prevádzkovateľ oprávnený túto lehotu predĺžiť, a to v prípade vysokého počtu a komplexnosti žiadostí dotknutých osôb, najviac však o 2 mesiace. O predĺžení lehoty Vás bude Prevádzkovateľ vždy informovať.

8. SOciálne média a odkazy na iné internetové stránky

V rámci podpory marketingu a reklamy nájdete na webovej stránke Prevádzkovateľa odkazy na rôzne sociálne siete, ako je napr. Facebook. Prevádzkovateľ si Vás týmto dovoľuje upozorniť, že po kliknutí na doplnok na internetovej stránke a prechode na sociálnu sieť začnú platiť pravidlá ochrany osobných údajov prevádzkovateľa sociálnej siete, okrem prípadov, kedy kontaktujete Prevádzkovateľa prostredníctvom správy na sociálnej sieti alebo mu udelíte súhlas na zverejnenie Vašej fotografie alebo videozáznamu na sociálnej sieti (v takom prípade sa spracúvanie Vašich osobných údajov riadi aj týmito Zásadami a Vaše osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom v súlade s informáciami uvedenými vyššie).

Bližšie informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľmi sociálnych sietí nájdete na nasledujúcich odkazoch: (i) Facebook: https://sk-sk.facebook.com/policy.php, (ii) Instagram: https://sk-sk.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ a (iii) Youtube: https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=sk.

9. Platnosť

Tieto Zásady sú platné a účinné od 5.1.2022. Vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. V takom prípade Vás však o tom Prevádzkovateľ náležitým spôsobom vopred oboznámi.